Visual TimeAnalyzer v2.0c Portable
Allway Sync Pro v20.1.7 (x86/x64) + Crack